VEDTÆGTER FOR VARDE CYKELKLUB (GÆLDENDE FRA 26/05 2021)

 


§ 1 Klubbens navn er ”Varde Cykelklub”. Klubbens hjemsted er Varde Kommune. Foreningen er stiftet i marts 1994.

 

§ 2 Klubbens formål er at give medlemmerne mulighed for at udøve cykling, samt at fremme interessen for cykling gennem sportslige og sociale arrangementer. Foreningen varetager disse interesser på et almennyttigt grundlag.

 

§ 3 Der kan opnås medlemskab af Varde Cykelklub uanset alder. Medlemskabet forudsætter tilslutning til klubben formål. Deltagelse i træning og øvrige aktiviteter kan være begrænset af en minimumsalder, som fastsættes af trænerne i samarbejde med udvalgene. Oplysninger om alderskrav vil fremgå af betingelser for de enkelte træningshold og/eller aktiviteter.

 

§ 4 For at deltage i Varde Cykelklubs træning skal man bære cykelhjelm, ligeledes må alle former for tristyr ikke anvendes under træningen, dog er det tilladt under specialtræning. Alle nye medlemmer som ønsker at være med, kan de første par gange låne en af klubbens hjelme, derefter må medlemmet selv anskaffe en.

 

§ 5 Klubben er medlem af DCU under DIF, DGI samt Varde Idrætsråd, og underlagt disse organisationers regler og bestemmelser.

 

§ 6 Klubbens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12.

 

§ 7 Kontingent fastsættes på generalforsamlingen, og gælder for et kalenderår. Kontingent forfalder til betaling 1/1. Et medlemskab er ikke gyldigt før kontingent er betalt.

 

§ 8 Udmeldelse kan ske skriftlig til bestyrelsen til udgangen af en kontingentperiode. Ved overskridelse af betalingsdag for kontingent med mere end 1 måned betragtes medlemmet som værende udmeldt.

 

§ 9 Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle klubbens anliggender og afgør selv sin lovlighed. Hvert medlem har på generalforsamlingen 1 stemme. Stemmeret kan kun opnås ved fuldgyldigt medlemskab og personligt fremmøde. Stemmeretten for medlemmer under 15 år udøves af forældremyndighedsindehaver ved fremmøde.

 

§ 10 På generalforsamlingen vælges bestyrelsen på følgende måde.

Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv, og foretager fornøden fordeling af opgaverne.

 

§ 11 Generalforsamlingen indvarsles af bestyrelsen med mindst 20 dages varsel ved en skriftlig meddelelse. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftlig til bestyrelsesformanden 7 dage før.

 

§ 12 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
4. Planer for det kommende år.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8. Eventuelt Under dette punkt kan intet besluttes.


En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Beslutninger tages med almindeligt stemmeflertal ved håndsoprækning. Valg af bestyrelsesmedlemmer kan foregå skriftligt, såfremt ét medlem ytrer ønske derom. Såfremt der er tale om vedtægtsændringer, skal mindst 2/3 af de afgivne stemmer være for forslaget. Bestyrelsen sørger for, at det tages referat over generalforsamlingens beslutninger.

 

§ 13 Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen beslutter det, eller senest 4 uger efter at mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt har udtrykt ønske herom overfor bestyrelsen, med angivelse af det emne som kræves behandlet. Ekstraordinær generalforsamling indvarsles af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel ved en skriftlig meddelelse. Forslag der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt senest 4 dage efter indvarslingen er udsendt.

 

§ 14 Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden efter behov eller når et bestyrelsesmedlem ønsker det. Formanden er berettiget til at handle på klubbens vegne i sager som ikke tåler udsættelse, men skal i så fald fremføre sagen ved førstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed i bestyrelsen har formanden den afgørende stemme.

 

§ 15 Kassereren fører medlemsprotokol og et specificeret regnskab. Revisoren skal hvert år gennemgå årsregnskabet og påse, at det er regnskabsmæssigt korrekt samt at indtægter og udgifter er udtryk for rimelige dispositioner. Revisoren skal forsyne årsregnskabet med en påtegning.

Revisoren kan til enhver tid forlange at få regnskabet og kassebeholdningen forevist.

 

§ 16 Foreningen tegnes af formanden sammen med kassereren, eller af tre bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan foretage alle dispositioner, dog skal køb, salg og pantsætning af fast ejendom godkendes af generalforsamlingen, ligesom låneoptagelse skal godkendes af generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan meddele et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for disse forpligtelser.

 

§ 17 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der har skadet klubbens omdømme. Såfremt medlemmet skulle ønske det, skal spørgsmålet om eksklusion - efter senest 4 uger - tages op på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt udelukkende med dette punkt på dagsordenen.

 

§ 18 Klubben kan kun opløses efter vedtagelse af 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum.  Til vedtagelse af opløsningen kræves at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for beslutningen på begge generalforsamlinger.

Opløses klubben overgår dens midler og ejendele til børne- og ungdomsarbejde i Varde Kommune.

 


Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 20. september 2004, og gældende fra d. 01.01.2005.

På klubbens ordinære generalforsamling d. 22.02.2012, blev § 3 ændret.

På klubbens ordinære generalforsamling d. 25.02.2015, blev § 4, § 10 og § 12 ændret.

På klubbens ordinære generalforsamling d. 25.05.2021, blev vedtægterne opdateret/redigeret efter bestyrelsens anbefalinger

 

SKM 27.05.2021